banner

Sunday, 09 August
21 December 2016 | 12:46 Agriculture

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდიებისა თუ ფინანსური მხარდაჭერის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება შეფასების მექანიზმის გარეშე

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდიებისა თუ ფინანსური მხარდაჭერის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება შეფასების მექანიზმის გარეშე

„სუბსიდირება“ „ფინანსური მხარდაჭერით“ უნდა ჩანაცვლდეს, - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაჟღერებულმა იდეამ ასახვა საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის ოფიციალურ დოკუმენტშიც ჰპოვა. პოლიტიკური ნება, პირდაპირი ფასისმიერი სუბსიდირება ეტაპობრივად  ფინანსური მხარდაჭერით ჩანაცვლდეს, მიუთითებს იმაზე, რომ არსებობს გეგმა ქართველ ფერმერთა გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობის მხარდასაჭერად და ეს მისასალმებელია. საქართველოსთვის ჩვეული ფასისმიერი სუბსიდირება, რომელიც მწარმოებლის ან ფერმერის პროდუქციის საბაზრო ფასის სუბსიდირებას გულისხმობს,  მოკლევადიან მიზნებს ემსახურება. ის ფერმერთა დროებითი და, ამავე დროს, ერთჯერადი პროტექციონოზმის ფორმაა. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გლობალიზებული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში წარმოიქმნება ხოლმე სიტუაციები, როდესაც ფერმერთა გარკვეული ჯგუფი საჭიროებს მოკლევადიან ფინანსურ თუ რაიმე სხვა სახის მხარდაჭერას სახელმწიფოსგან. საკითხავი  და კვლევის საგანი სახელმწიფო პროგრამების (იქნება ეს სუბსიდირება თუ ფინანსური მხარდაჭერა) სოციალურ-ეკონომიკური შედეგია.

დადებითი შედეგის დანახვა კი დღეს რთულია. არსებობს სტატისტიკური  მონაცემები, თუ როგორ იზრდება ღვინის ექსპორტი იმ წელს, როდესაც განხორციელდა მევენეხეთა ფასისმიერი სუბსიდირება, მაგრამ სინამდვილეში ფინანსური მხარდაჭერის ასეთი პოლიტიკა ხდის თუ არა ამავე მევენახეებს უფრო მეტად კონკურენტუნარიანს - რელევანტური კვლევის საგანი არასდროს გამხდარა. ციტრუსის სუბსიდირების ეფექტიანობის თემაც მსგავს ბედს იზიარებს. დღემდე შეუფასებელია, რა ეფექტი მოუტანა აჭარისა და გურიის მოსახლეობას ციტრუსის ფასის სუბსიდირებამ და ასევე ციტრუსის გადამამუშავებელი რგოლის განვითარების პროგრამამ. არავინ აფასებს რა დადებით/უარყოფით შედეგებს იმკიან წინა წლებში სუბსიდირებული ფერმერები.

ასევე, შესაძლებელია, რომ გადაჭარბებულად ფასდებოდეს კონკრეტული სახელმწიფო პროგრამების ეფექტურობა, მათ შორის, „აწარმოე საქართველოში“ და „დანერგე მომავალი“. შეიძლება თუ არა „აწარმოე საქართველოს“ ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა გამოდგეს ამ პროგრამის ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების ეფექტურ კრიტერიუმად? ერთი შეხედვით, ამ კითხვაზე დადებითი პასუხის ალტერნატივა არ მოიძებნება. თუმცა, იქნებ, იმ ბიზნესგეგმებს, რომლებმაც ფინანსები და კაპიტალი „აწარმოე საქართველოს“ ფარგლებში მოიპოვეს, ამ პროგრამის გარეშეც მიეღწიათ წარმატებისთვის?! ვინაიდან პროგრამა შეარჩევს წარმატების მაღალი ალბათობის მქონე პროექტებს, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ამ სახელმწიფო მხარდაჭერის ეფექტიანობის გადამეტებით შეფასება. მსგავსი ცდომილების თავიდან ასაცილებლად კი საჭიროა შესაბამისი კვლევის ჩატარება.

გვესაჭიროება მკვლევარი! დიახ, ჩვენ, გადასახადების გადამხდელებს, რადგან ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯები მაქსიმალურად ეფექტურად იყოს ინვესტირებული.  განვითარებულ ქვეყნებში მეცნიერული, კვალიფიციური კვლევები ეკონომიკის სფეროში არის სამოქმედო პილიტიკის შემუშავებისა და შეფასების ინსტრუმენტი. საქართველოში კი მსგავსი კვლევები თავისი იშვიათობის გამო, ეგზოტიკური მოვლენაა. არ არსებობს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ეფექტურად შეაფასებდა სუბსიდირებისა თუ სახლემწიფო მხარდაჭერის ეკონომიკურ-სოციალურ ეფექტიანობას. საერთაშორისო გამოცდილება კი განსხვავებულ სურათს გვიჩვენებს.  

„პოლონეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს განვითარების სტრატეგიების დეპარტამენტის“ ხელძღვანელის, იაკუბ ხაკალსკის განცხადებით, პოლონეთში სახელმწიფო პროგრამების შეფასების ღონისძიებებს, ძირითადად, ამ საქმიანობაში სპეციალიზებული კერძო ფირმები და ორგანიზაციები ასრულებენ, მათ მონიტორინგს კი სახელმწიფო სტრუქტურების ქვედანაყოფები ახორციელებენ. მისივე განცხადებით, პოლონეთში შექმნილია „ეროვნული შეფასების ქვედანაყოფი“ (National Evaluation Unit), რომლის საქმიანობის დეტალური გაცნობის შემდგომ ჩვენთვის ცნობილი გახდა სახელმწიფო (ევროკავშირის მასშტაბით) პროგრამების სოციო-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების მიზნები და კველევის მეთოდები. კვლევა, ძირითადად, ეფუძნება ე.წ. „საწინააღმდეგო სცენარის გავლენის შეფასების“ (counterfactual impact evaluations) მეთოდოლოგიას, ასეთი კვლევის მიზანი კი არის იმ ჰიპოთეტური სიტუაციის შეფასება, რომელიც იარსებებდა პროექტის განხორციალების გარეშე. მსგავსი კვლევის შედეგები შეიძლება პრორგამის განხორციელების რეალურ შედეგებს შევადაროთ და ამ შედარების საფუძველზე შეფასდეს პროგრამის განხორციელების ეკონომიკურ-სოციალური ეფექტიანობა. კვლევის სხვა პოპულარულ მეთოდს წარმოადგენს ე.წ. „თეორიაზე დაფუძნებული შეფასება“ (Theory Based Evaluation), რომლის საშუალებითაც, პოლონეთის „ეროვნული შეფასების ქვედანაყოფი“, სხვა კვლევით ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ახდენს სახელმწიფო პროგრამების წარმატება-წარუმატებლობის მიზეზების კვლევას. შემდგომი წარმატებული პოლიტიკის განხორციელებისთვის აუცილებელია კვლევამ გვიპასუხოს არა მხოლოდ პროგრამის წარმატება/წარუმატებლობის შესახებ, არამედ მათი გამომწვევი მიზეზების შეფასება მოახდინოს.

საქართველოში არსებობს მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლის სახლემწიფო პროგრამების ეფექტურობის მსგავს (პოლონეთის მაგალითი) შეფასებას. კვლევათა დიდი ნაწილი საჭიროებს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლებიც საქართველოში ფერმერთა დონეზე, თითქმის, არ არსებობს. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი ფერმერთა რეესტრის შექმნის ინიციატივა გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს. სოფლის მეურნეობის მინისტრთან საუბრისას ჩვენ განვიხილეთ ეს პრობლემა, სადაც ნათლად გამოჩნდა მინისტრის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი.  „ზოგად სტატისტიკას რაც შეეხება, ესეც ერთ-ერთი ნაწილია ჩვენი დაახლოების გეგმის ევროკავშირის სტანდარტებთან. ბოლო წლებთან შედარებით სტატისტიკა უკვე მრავალჯერადად გაუმჯობესდა და ჩვენთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ჩამოყალიბდა.  აქ  მეთოდებიც იხვეწება,  გაჩნდა სხვა საერთაშორისო პროექტები, მათ შორის, ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც სამინისტროსაც და „საქსტატსაც“ ეხმარება სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის გაუმჯობესებაში. ბევრი არის ამ სფეროში მისაღწევი, მაგრამ არ არის პრობლემა, რომელიც იდენტიფიცირებული არ არის და არ იყოს დაწყებული გარკვეული სამუშაოები ამ მიმართულებით“, - განაცხადა მინისტრმა.

ლევან დავითაშვილმა ასევე აღნიშნა ანალიტიკური კვლევების ჩატარების აუცილებლობაც: „ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები ეფუძნებოდეს ანალიტიკას და ეს არ იყოს სპონტანური, თუ შეგრძნების დონეზე მიღებული. ბუნებრივია, ჩვენი შიდა რესურსით ხდება გარკვეული სიმულაციები და კვლევები, შესაბამისად, პროგრამებს ამ კუთხით ვგეგმავთ. ამ მხრივ ჩვენ მოვიხმართ შიდა რესურსს, მაგრამ ძალიან დიდი როლი უჭირავს „სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციას“ (Food and Agricultural Organization), რომელსაც ჩვენთან აქვს საერთო პროექტი, რომელიც სოფლის მეურნეობის კომპეტენციის ზრდისკენაა მიმართული. ამ პროექტის ფარგლებშიჩვენ გვაქვს მიმდინარე რეგულარული პროექტები და კონსულტაციები. “ფაო“-ს  მიერ შერჩეული და დაფინანსებული ექსპერტები ჩართულნი არიან სამინისტროს საქმიანობაში,  ასევე მიმდინარე და უკვე განხორციელებული პროექტების შეფასებაში, რაც ჩვენთვის მაკორექტირებელი საქმიანობის საფუძველია.  როდესაც ჩვენ რაღაცას ვაფასებთ, ვერ ვიქნებით 100 პროცენტით კორექტულები, სახელმწიფო პროგრამებს ზოგან მეტი სოციალური ეფექტი ჰქონდა და არ იყო საუბარი პირდაპირ ეკონომიკურ ეფექტზე.“

სახელმწიფო პროგრამების შეფასების/განხორციელების შემაფერხებელი ერთ-ერთი მიზეზი მათზე სახელისუფლებო დონეზე არსებული მოთხოვნის სიმცირეა, რაც განაპირობებს მსგავსი კვლევების ჩატარების კულტურის უქონლობას. ამ პრობლემაზე ვესაუბრეთ ეფექტიანობის აუდიტის უფროსის მოადგილეს, გიორგი კაპანაძეს, რომელმაც აღნიშნა, რომ სუბსიდირების თემა საქარველოში არ არის სათანადოდ შესწავლილი და საჭიროებს უფრო სიღრმისეულ ეკონომიკურ კვლევას. მან ასევე დასძინა, რომ იყო კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებმა, სახელმწიფო აუდიტის მიერ ანგარიშების წარდგენის დროს, მოითხოვეს უფრო სიღრმისეული კვლევითი ანალიზი. თუმცა, ეს მხოლოდ ერთეული შემთხვევებია და სისტემატური ხასიათი არ აქვს.

ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის მწირი ფინანსური შესაძლებლობების ფონზე სახელმწიფოს მიერ კვლევების დაფინანსება შესაძლოა, „ძვირი სიამოვნება“ აღმოჩნდეს. ამიტომ საქართველოში მათ განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები, შესაძლებელია,  განიხილებოდეს როგორც დამაბრკოლებელი ფაქტორი.  თუმცა, ასეთი მოსაზრების მქონე ადამიანებისთვის, ალბათ, უცნობია თანამედროვე კვლევის მეთოდები, რომლებიც მათი განხორციელების მცირე ფინანური კაპიტალით შესაძლებლობას იძლევა. ასეთი კვლევის ჩატარების საშუალებას კი სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდები და ბიჰევიორისტული  მიდგომები წარმოადგენს.

კვლევითი ღონისძიებების მიერ შექმნილი ობიექტური რეალობა კარგი საფუძველი იქნება იმისთვის, რომ საქართველოს მოსახლეობა და, მათ შორის, თავად პოლიტიკოსები დავიცვათ სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღებისგან. კვლევის შედეგები უნდა გახდეს პოლიტიკოსებისთვის მთავარი ბაზისი, რასაც დაეყრდნობა ეკონომიკური პოლიტიკა და არა მარტო ეკონომიკური.

სახელმწიფო პროგრამების პოსტ-ფაქტუმ შეფასება ასევე გააძლიერებს სამოქალაქო სექტორის შესაძლებლობას, გავლენა მოახდინოს სახელმწიფო პოლიტიკაზე.  შთაბეჭდილება მრჩება, რომ მსგავსი კვლევების განხორციელების სარგებლიანობის ანალიზის განვრცობა უსასრულოდაა შესაძლებელი, თუმცა ზემოთმოყვანილი მოკლე მიმოხილვა, ვფიქრობ, საკმარისია სახელმწიფოს მიერ გაწეული სუბსიდიების თუ ფინანსური მხარდაჭერის ეკონომიკურ-სოციალური ეფექტიანობის სრულფასოვანი შეფასების აუცილებლობაში დასარწმუნებლად.   

 

ავტორი: მირიან ეჯიბია (ISET-ის მაგისტრი)

 

 

 

 

 

 

Read
4767
Send mail

RELATED STORIES

ლევან დავითაშვილი: საგრანტო პროექტები საყოველთაო აღარ იქნება და სუსტი რგოლების გაძლიერებაზე  ფოკუსირდება

ლევან დავითაშვილი: საგრანტო პროექტები საყოველთაო აღარ იქნება და სუსტი რგოლების გაძლიერებაზე ფოკუსირდება

ხელისუფლება სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას დარგების მიხედვით გეგმავს, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა, გასულ წელს პარლამენტში მთავრობის დამტკიცების დროს განაცხადა. Eugeorgia.info ახალი აგრარული პოლიტიკის დეტალებ

10 January 2017 | 14:23 Agriculture Detailed
გაზრდილი აქციზი საწვავზე, მსოფლიო ფასების დაცემა და ტექნოლოგიების ნაკლებობა - ქართველი მეხორბლეები სამმაგი წნეხის ქვეშ

გაზრდილი აქციზი საწვავზე, მსოფლიო ფასების დაცემა და ტექნოლოგიების ნაკლებობა - ქართველი მეხორბლეები სამმაგი წნეხის ქვეშ

საწვავზე აქციზის ზრდას ადგილობრივ წარმოებაზე „კატასტროფული“ გავლენა ექნება, - აცხადებენ ქართველი ფერმერები,

06 December 2016 | 18:04 Agriculture Detailed
სოციალური ინტერვენცია თუ თავისუფალი ბაზრის ხელშეწყობა?

სოციალური ინტერვენცია თუ თავისუფალი ბაზრის ხელშეწყობა?

რამდენად გამართლებულია სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება? ევროკავშირში სოფლის მეურნეობა ერთადერთი სექტორია, რომელიც 100%-ით გაერთიანების ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება ევროპელ გადამხდელს დღეში 30 ევროცენტი უჯდება. აგრარული სექტორის სუ

12 October 2016 | 16:30 Agriculture Detailed

BLOG

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხროცა დავიწყო ახლოს წარულიდან, აასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Advocating

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

featured

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

სერბეთი ყოველწლიურად, დაახლოებით, 170 მილიონი ევროს ღირებულების ჟოლოს ექსპორტს ახორციელებს, მსოფლიოში სიდიდით მეოთხე, ევროპაში კი - მეორე მწარმოებელია.

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

banner
banner
banner
banner
banner