banner

Saturday, 19 October
24 January 2018 | 15:22

გართულდება თუ არა ბიზნესის ადმინისტრირება ავანსის დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესის გამო?

გართულდება თუ არა ბიზნესის ადმინისტრირება ავანსის დღგ-ით  დაბეგვრის ახალი წესის გამო?

 

ევროკავშირთან საკანონმდებლო მიახლოების ფარგლებში 2017 წლის 1 იანვრიდან ავანსის დღგ-ით განსხვავებული დაბეგვრის წესი ამოქმედდა, რომელიც ერთის მხრივ გადასახადიდან თავის არიდების რისკს ამცირებს, ხოლო მეორეს მხრივ, საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის განცხადებით, გარდამავალ პერიოდში ბიზნესის ადმინისტრირებას ართულებს.

"ცვლილებების ამოქმედება განხორციელდა დაჩქარებული წესით, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას შეეძლო აღნიშნული ნორმის ამოქმედება როგორც სახელმწიფოს, ისე ბიზნესის მხრიდან უკეთესი ადაპტირებისთვის გადაეწია გარკვეული პერიოდით (ევროდირექტივის 65-ე მუხლის მოთხოვნა საქართველომ 2019 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა დააკმაყოფილოს). პირველ რიგში, კომპანიების უმეტესობას მოუწია ფისკალური პოლიტიკის გადახედვა და დამატებითი საბრუნავი სახსრების მოძიება, ხოლო მეორე რიგში, გაურთულდა ადმინისტრირება ამ ნაწილში განსაკუთრებით იმ ბიზნესისთვის, რომელიც ავანსებს გახშირებული რაოდენობით იღებს. ეს კი როგორც ფინანსურ, ისე ადმინისტრაციულ და სხვა სირთულეებთანაა დაკავშირებული", - საუბრობს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო-საბაჟო მიმართულების მენეჯერი შოთა კომლაძე.

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით,საქართველომ აიღო ვალდებულება დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის) მარეგულირებელი ნორმების ჰარმონიზაცია მოახდინოს ევროპის საბჭოს №2006/112 დირექტივასთან (ასოცირების შეთანხმების 285-ემუხლიდა 22-ედანართი), რომელიც არეგულირებს საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის საკითხებს. მათ შორის მნიშვნელოვანი საკითხია დაბეგვრის დრო საქონლისა და მომსახურების საფასურის წინსწრებით გადახდის შემთხვევაში.

2017 წლამდე დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრირებულ მეწარმეს საშუალება ჰქონდა, პროდუქციის/მომსახურების საფასურის წინსწრებით (ავანსის) მიღების შემთხვევაში, დღგ პროდუქციის მიწოდების/მომსახურების გაწევის შემდეგ გადაეხადა. 2017 წლის 1 იანვრიდან კი, საგადასახადო კოდექსის 161-ე მუხლში ცვლილება შევიდა. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ:

"გადასახადისგან თავის არიდების რისკის აღმოფხვრის, კანონში ორაზროვანი და ბუნდოვანი დებულებების გასწორების, სწორი საგადასახადო პრაქტიკის დამკვიდრების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 161-ე 3 მუხლის პირველ ნაწილში ხორციელდება ცვლილება, რომლის თანახმად, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის დროდ განისაზღვრება არაუგვიანეს საკომპენსაციო თანხის წინასწარ ( ე.წ. „ავანსის“ გადახდის მომენტი) გადახდის მომენტი, თუ თანხის გადახდა ხორციელდება საქონლის მიწოდებამდე/მომსახურების გაწევამდე."

ცვლილების უკეთ გასაგებად წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ რომელიმე კომპანიას წინასწარ გადაურიცხეთ პროდუქციის ან მომსახურების საფასური, რომელიც მოიცავს დღგ-საც. ხოლო პროდუქცია მოგვიანებით მოგეწოდებათ. მწარმოებელი კომპანია ცვლილების შესაბამისად, ვალდებულია დღგ სახელმწიფოს გადაუხადოს თანხის მიღებისას და არა პროდუქციის (მომსახურების) მიწოდებისას (გაწევისას).

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 22-ე დანართი მიუთითებს დღგ-სთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. დაწესებულია გარკვეული გამონაკლისები, რომელთა ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვა სავალდებულო არაა; ავანსის დღგ-ით დაბეგვრა გამონაკლისთა რიცხვში არ ხვდება, შესაბამისად, ის უნდა დაუახლოვდეს ევროპულ ანალოგს.

"ის ნორმები, რაც ევროპულ კანონმდებლობაში ავანსების დაბეგვრას ეხება, ჩვენ ფაქტობრივად სრულად უნდა გადმოვიღოთ ქართულ კანონმდებლობაში. ეს პროცესი 2019 წლის სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს. ავანსების დაბეგვრის ევროპულ სისტემაზე გადასვლა 2017 წლიდან დაიწყო. ცვლილება გულისხმობს, რომ საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ წინასწარ გადახდილი თანხა დაიბეგრება გადახდის მომენტში და არა პროდუქციის მიღების ან მომსახურების გაწევის მომენტში", - საუბრობს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი მამუკა ბარათაშვილი.

დაბეგვრის მანამდე არსებული სისტემის წარმოსადგენად განვიხილოთ მაგალითი. წარმოიდგინეთ, რომ სამშენებლო კომპანია, რომელსაც თქვენ ურიცხავთ გარკვეულ თანხას, მშენებლობას რეალურად, თანხის გადარიცხვიდან ერთ წელიწადში იწყებს. თქვენ მიერ გადარიცხული თანხა, რა თქმა უნდა მოიცავს დღგ-საც. "არაპირდაპირ თქვენი წილი დღგ უკვე გადაიხადეთ, მაგრამ ეს თანხა კომპანიას ბიუჯეტში არ მიჰქონდა, სანამ მომსახურების გაწევას არ დაასრულებდა. მომსახურების დასრულების პერიოდშიც შესაძლოა თავი აერიდებინა თქვენ მიერ გადარიცხული დღგ-ს ბიუჯეტში გადახდისგან. კომპანიას აქვს ბიუჯეტის ფული, რომელიც შესაბამისად უნდა მიმართოს", - აღნიშნავს ბარათაშვილი.

მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2017 წლის განმავლობაში ცვლილების შესაბამისად დამუშავდა წესები, პროგრამული უზრუნველყოფა, შემუშავდა სიტუაციური სახელმძღვანელოები და გამოიცა მინისტრის ბრძანება, სადაც 30-ზე მეტი მაგალითია განხილული, თუ როგორი იქნება საგადასახადო მიდგომა ამა თუ იმ სიტუაციაში. ასევე გამოიცა წინასწარი გადაწყვეტილებები. ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის, მამუკა ბარათაშვილის თქმით: „ის საკითხები, რომლებსაც შესაძლოა პრობლემები შეექმნა ბიზნესისთვის აღმოფხვრილია და ვფიქრობთ, რომ არ არსებობს რაიმე სერიოზული საფუძველი, რომ ბიზნესს რაიმე დისკომფორტი შეექმნას ამ მიმართულებით“.

"რადგან 2017 წლის 1 იანვრიდან ავანსის დაბეგვრის ცვლილება ძალაში შევიდა, ჩვენ მას შემდეგ ინტენსიური კონსულტაციები გვქონდა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან და მათთან შეთანხმებით პრაქტიკული მაგალითები დამუშავდა, რომლებიც გამოიცა მინისტრის ბრძანებით. ბიზნესთან კონსულტაციები მიმდინარეობდა ტექნიკური დეტალების მოსაგვარებლად, წინანდელი პროგრამა აწყობილი იყო ისე, რომ დაბეგვრა მომსახურების ბოლოს უნდა მომხდარიყო, ბუღალტრული პროგრამებიც ამ სისტემაზე იყო მოწყობილი და ჩვენ მივეცით საშუალება ბიზნესს, რომ ეს ყველაფერი გასწორებულიყო, ამ პერიოდში არ მომხდარა შემოწმებები და ადმინისტრირება. ასევე, ბიზნესის კითხვებზე გაიცა დამაკმაყოფილებელი განმარტებები. ნორმის ამოქმედებიდან ერთი წელია გასული და რაიმე გაუგებრობა, კონფლიქტური სიტუაცია ან საგადასახადო დავა ჯერჯერობით არ წარმოშობილა. სამომავლოდ თუ რაიმე პრობლემა იჩენს თავს ჩვენ ამ პროცესებს ვაკვირდებით და ყველა დეტალი გამოსწორდება", - საუბრობს ბარათაშვილი. 

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო-საბაჟო მიმართულების მენეჯერი შოთა კომლაძე კი აცხადებს, რომ "ცვლილება განხორციელდა ე.წ. „დაჩქარებული წესით“ - აღნიშნული ცვლილების მიზეზი, კანონპროექტის ავტორებისა და ინიციატორების განმარტებით, იყო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების (დღგ-ს მარეგულირებელი ნორმების ჰარმონიზაცია ევროპის საბჭოს დირექტივასთან) შესრულება და გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების რისკის აღმოფხვრა."

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის განცხადებით, ცვლილების შედეგად ფინანსთა სამინისტრომ/შემოსავლების სამსახურმა ერთის მხრივ, გაიმარტივა ადმინისტრირება: "სავარაუდოდ შეუმცირდებოდა ამ ნაწილში დღგ-ს არ გადახდის შემთხვევები, რადგან კომპანიებს წინ გადაეწიათ, საკომპენსაციო თანხის/ავანსის მიღებისთანავე დაუდგათ ამ ნაწილზე დღგ-ის როგორც დეკლარირების, ისე გადახდის ვალდებულება. ასევე, საგადასახადო სამსახურს ამ ნაწილში დადეკლარირებული თანხის ვერ ამოღების რისკი, იძულებითი ღონისძიების გატარების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად შემცირდებოდა. ხოლო მეორეს მხრივ, გაირთულა ადმინისტრირება აღნიშნული ოპერაციების დაბეგვრის კონტროლის ნაწილში, რაც ვვარაუდობთ, რომ შესაბამისი პერიოდის საგადასახადო შემოწმებების დროს გამოვლინდება და გადაინაცვლებს საგადასახადო დავების რეჟიმში."

ფინანსთა სამინისტროს საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია PricewaterhouseCoopers-თან კონსულტაციებისას გამოიკვეთა, რომ მიმდინარე ეტაპზე ავანსების დაბეგვრის კუთხით ქართულ და ევროპულ კანონმდებლობას შორის მხოლოდ უწყვეტი და რეგულარული მომსახურების პუნქტია განსხვავებული. შესაბამისად, ავანსების დაბეგვრის სრული ჰარმონიზებისთვის ერთი ცვლილება კიდევ გატარდება 2019 წლის სექტემბრამდე. უწყვეტი და რეგულარული მომსახურების შემთხვევაშიც, ავანსი ერთიანად დაიბეგრება ჩარიცხვის მომენტში. მაგალითად, დღეს იჯარის მომსახურება ყოველთვიურად იბეგრება.

"ევროპული კანონმდებლობის მიხედვით, ავანსის გადახდის მომენტში მთლიანად უნდა მოხდეს დღგ-ს გადახდაც. მაგალითად, თქვენ აიღეთ ობიექტი გრძელვადიანი იჯარით და 10 წლით სარგებლობის მოპოვებისთვის, ხელშეკრულების გაფორმებისას 100 000 ლარი გადაიხადეთ. ევროპული კანონმდებლობის მიხედვით, დღგ-ს გადახდა ერთიანად მოხდება თანხის ჩარიცხვისას. ჩვენი კანონმდებლობით კი 100 000 ლარი თვეების რაოდენობაზე გადანაწილდება და დღგ ყოველთვიურად გადაიხდება", - განმარტავს ბარათაშვილი.

Read
2189
Send mail

RELATED STORIES

EU4Buiness EBRD-ს საკრედიტო ხაზის ფარგლებში საქართველოს ბანკმა1 წლის განმავლობაში 85,7 მილიონი ლარის ღირებულების 55 სესხი გასცა

EU4Buiness EBRD-ს საკრედიტო ხაზის ფარგლებში საქართველოს ბანკმა1 წლის განმავლობაში 85,7 მილიონი ლარის ღირებულების 55 სესხი გასცა

უდავოა, რომ საქართველოში სიღარიბის შემცირების ერთ-ერთი ეფექტიანი ბერკეტი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებაა. სექტორს, რომელიც როგორც დასაქმების, ისე დამატებული ღირებულების კუთხით მზარდია, მცირე და საშუალო საწარმოთა ხელშეწყობას არაერთი პროექტი ემსახ

25 December 2017 | 16:33 Detailed

BLOG

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხროცა დავიწყო ახლოს წარულიდან, აასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Advocating

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

featured

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

სერბეთი ყოველწლიურად, დაახლოებით, 170 მილიონი ევროს ღირებულების ჟოლოს ექსპორტს ახორციელებს, მსოფლიოში სიდიდით მეოთხე, ევროპაში კი - მეორე მწარმოებელია.

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

თვეზე მეტია საგაფიცვო ტალღამ ქართული უნივერსიტეტები მოიცვა. თავიდან ჩამოუყალიბებელი მოთხოვნები ბევრი მიმართულებით დაკონკრეტდა და ახლა სტუდენტები უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობასთან ერთად სწავლის ხარისხის გაზრდას და სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანე

banner
banner
banner
banner
banner