Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Sunday, 26 Mай
08 Февраль 2018 | 11:52

შემცირდება თუ არა მთავრობის პირდაპირი ჩარევა ელეტროენერგიის ბაზარზე ?

შემცირდება თუ არა მთავრობის პირდაპირი ჩარევა ელეტროენერგიის ბაზარზე ?

2017 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმადაც ცვლილება შედის N214 დადგენილებაში, რომელიც, თავის მხრივ, წარმოადგენს საქართველოში ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესს. ეს წესი არეგულირებს მთავრობასა და კერძო ინვესტორს (ელქტროსადგურის მშენებლობაზე ინტერესის გამომხატველი სუბიექტი) შორის  ურთიერთობას, შუამავლების ან მათ გარეშე.  ურთიერთობის ეს პროცესი მოკლედ შემდეგნაირად აღიწერება: ენერგეტიკის სამინისტრო ( აწ უკვე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან შერწყმული) აცხადებს ინტერესთა გამოხატვის ეტაპს. გარკვეული ვადის ფარგლებში დაინტერესებულმა კომპანიებმა სამინისტროში უნდა წარადგინონ მოთხოვნილი დოკუმენტები. შემდეგ მიმდინარეობს კონკურსი, შერჩევის ეტაპი, რომლის კრიტერიუმები ზემოთხსენებულ მთავრობის დადგენილებაშია განსაზღვრული. და ბოლოს, საქართველოს მთავრობასა და კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიას შორის ფორმდება გარანტირებული შესყიდვის მემორანდუმი,.

ცვლილების შედეგად, „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ (ესკო) აღარ იქნება ის სუბიექტი, რომელიც მომავალ ინვესტორებზე ელ.ენერგიის შესყიდვის გარანტიებს გასცემს. ანუ, მემორანდუმი გაფორმდება საქართველოს მთავრობასა და გამარჯვებულ კომპანიას შორის, თუმცა ამ ცვლილებას პრინციპული მნიშვნელობა დიდად არ აქვს, ვინაიდან მემორანდუმის მეორე მხარედ მაინც სახელმწიფო რჩება, შესაბამისად ისევ ვაწყდებით იმ ფისკალურ რისკებს, რაზეც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა არაერთხელ მიგვითითა. სახელწიფოს პირდაპირი ჩარევით ვარღვევთ ელ.ენერგიის ბაზრის თავისუფალ წონასწორობას. თუმცა, აქვე უნდა ავღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ენერგოგაერთიანების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, მთავრობა მუშაობს ელ.ენერგიის გარანტირებული შესყიდვების ხელშეკრულების რაოდენობისა თუ მოცულობების შესამცირებლად.   

ცვლილება შეეხო ასევე  ელექტროსადგურების წინასამშენებლო გარანტიებს, რომლის მიხედვითაც განაცხადის წარმდგენელმა, სხვა სავალდებულო დოკუმენტებთან ერთად, სამინისტროს უნდა წარუდგინოს 15 ათასი აშშ დოლარის ექვივალენტი საბანკო გარანტიები საპროექტო ელექტროსადგურის დაგეგმილი სიმძლავრის თითოეული მეგავატისთვის. ანუ, იმ შემთხვევაში თუ, მაგალითად, სუბიექტი გამოხატავს ჟინვალჰესის მსგავსი (დადგმული სიმძლავრე 130 მგვტ) მაშტაბის ჰესის მშენებლობის ინტერესს, მას წინასამშენებლო გარანტიის სახით დაახლოებით ორი მილიონი ა.შ.შ დოლარის საბანკო გარანტიების წარდგენა მოუწევს. ასეთი მოცულობის საბანკო გარანტიის მოპოვება კი მსგავსი მაშტაბის ჰესის მშენებლობის ინიციატორი კომპანიისთვის პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ახალი ინიციატივა (საბანკო გარანტიების გასამმაგება), არ იქნება პოტენციური ინვესტორებისთვის გადაულახავი ფინანსური ბარიერი. მეორეს მხრივ, ეს უკანასკნელი ცვლილება ამაღლებს ქართულ ენერგოსექტორში შემომავალი კომპანიების ლისტინგის (შერჩევის) სტანდარტს, ანუ აწესებს უფრო მაღალ სტანდარტებს ვიდე ეს 2017 წლამდე იყო.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით გარანტირებული ხელშეკრულებები გაგრძელდება ენერგო-უსაფრთხოებისთვის სტრატეგიულ ენერგოკომპანიებთან. მსგავსი ხელშეკრულებების აუცილებლობა საქართველოში განპირობებულია იმ სამწუხარო რეალობით, რომლის მიხედვითაც ჩვენ დეფიციტურ პერიოდში (შემოდგომა-ზამთრის პერიოდი) დღემდე ელ.ენერგიის იმპორტიორი ქვეყანა ვართ. გარდა ამისა, არსებული პროგნოზით, 2018 წელს ელ.ენერგიის მოხმარებაში გვექნება დაახლოებით 7 პროცენტიანი ზრდა, რის ფონზეც დეფიციტურ პერიოდში გარანტირებული ელ.ენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებები ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. შესაბამისად, გაგვიჭირდება გარანტირებულ ელ.ენერგიის ხელშეკრულებებზე უარის თქმა, მანამ სანამ არ გავზრდით ელ.ენერგიის გენერირების ადგილობრივ სიმძლავრეებს, ამ უკანასკნელის განხორციელება კი უცხოური კაპიტალის მონაწილეობის გარეშე რთული წარმოსადგენია. შესაბამისად, უდიდესი ძალისხმევის მიმართვაა საჭირო საქართველოს ენერგოსექტორში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად. ბოლო სამი წლის სტატისტიკა ამ მამართულებით დამაიმედებელი არ არის, ყოველ წელს უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ჩვენს ენერგოსექტორში დაახლოებით 40 მილიონი ა.შ.შ დოლარით მცირდება.    

ენერგოგაერთიანებაში საქართველოს გაწევრიანებით აღებული დირექტივები და რეგულაციები, დიდწილად, სწორედ, ენერგობაზრების ლიბერალიზაციას მიემართება.  გარანტირებული შესყიდვების ხელშეკრულებები კი ლიბერალიზაციის იდეას ეწინააღმდეგება. ენერგობაზრის ლიბერალიზაცია, როგორც ევროპულ მესამე ენერგოპაკეტშია ნახსენები, ენერგოსექტორში საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ინვესტიციების ზრდას უწყობს ხელს. თუმცა, ამ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ურთიერთსაწინააღმდეგო სცენარები. ერთის მხრივ, ინვესტორები, ენერგობაზრის სტრუქტურისა და ვაჭრობის მოდელთან ერთად ყოველთვის ინტერესდებიან გარანტირებული შესყიდვის საკითხით, ვინაიდან ეს უკანასკნელი კომპონენტი მათთვის რისკების დივერსიფიცირებისა და ინვესტიციის პერსპექტივის განსაზღვრის საშუალებაა. თუმცა, როგორც განვითარებული ქვეყნების  ენერგოპოლიტიკის ტენდენციები გვიჩვენებს, ეტაპობრივად მცირდება ელ.ენერგიის  გარანტირებული შესყიდვის სახელშეკრულებო ვადები, ჩვენ კი ამ მიმართულებით მხოლოდ ახლა ვიწყებთ პირველი ნაბიჯების გადადგმას. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ 2017 წელს  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით, საქართველომ თავი უნდა შეიკავოს 8 თვეზე ხანგრძლივი ვადის მქონე გარანტირებული ხელშეკრულებების გაფორმებისგან, რათა ფისკალური რისკები თავიდან იქნას აცილებული.

მეორეს მხრივ, გარანტირებული ხელშეკრულებების ფორმით სახელმწიფოს პირდაპირი ჩარევა ელ.ენერგიის ბაზარზე ამახინჯებს თავისუფალი ბაზრის სიგნალებს, რომლის მიხედვითაც ინვესტორმა უნდა გადაწყვიტოს უღირს თუ არა მას ინვესტიციის განხორციელება. ანუ, ბაზრის ლიბერალიზაციის შემდეგ ინვესტორი ადგილობრივი ენერგობაზრისგან გაცილებით ჯანსაღ და სანდო სიგნალებს მიიღებს, რაც ბაზარს ინვესტორებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. 

ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოს ენერგოსექტორისთვის წარმოადგენს ძირეული ცვლილებების ეტაპს, შესაბამისად ეს პროცესი ქმნის მნიშვნელოვან გამოწვევებს. ჩვენი სტატიის თემა ამ ცვლილებების ერთ-ერთი მაგალითია. გარანტირებული ხელშეკრულებების მაშტაბების შემცირება ჩვენთვის, მოკლევადიან პერსპექტივაში,  ენერგოდეფიციტურ პერიოდში ქმნის ელ.ენერგიის მიწოდების არასტაბილურობის რისკს, თუმცა გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში ეს მოსალოდნელი დისბალანსი დროებით ელ.ენერგიის იმპორტით შეიძლება დაბალანსდეს. როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ენერგობაზრის რეფორმის გზაზე წინ გველის სირთულეები, თუმცა სწორი პოლიტიკის გატარებით ეს რეფორმები საზოგადოებისთვის ტვირთი არ გახდება. 

და ბოლოს, ზემოთ ნახსენები მთავრობის მიერ მიღებული ცვლილების ნაწილი, რომელიც გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების თემას მიემართება, გამოკვეთს ტენდენციას, რომელიც ნაწილობრივ ითვალისწინებს ენერგოგაერთიანების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ანუ, ეს ცვლილებები, თავისმხრივ, შემდეგ უახლოეს წლებში ელ.ენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების რაოდენობისა თუ მოცულობის შემცირების მოლოდინი აჩენს. ეს უკანასკნელი კი, ჩვენი აზრით, დადებითად აისახება ადგილობრივი ელ.ენერგიის ბაზრის გრძელვადიან პერსპექტივებზე, სექტორში გაზრდილი კაპიტალდაბანდების კუთხით.
Прочитано
5250
Отправить письмо

Связанный:

ენერგოგაერთიანების კანონმდებლობის დანერგვის სამუშაო პროცესის შეჯამება (2017 წელი)

ენერგოგაერთიანების კანონმდებლობის დანერგვის სამუშაო პროცესის შეჯამება (2017 წელი)

როგორც თითოეული რეგულაციის თუ დირექტივის შესრულების სამუშაოების განხილვიდან ჩანს, ენერგოგაერთიანების წევრობის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით, საქართველოს შესაბამის სახელმწიფო სამსახურებს ჯერჯერობით არ აქვთ მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა, თუმც

27 Февраль 2018 | 10:14 Далее
პოლონეთი რუსულ-გერმანული მილსადენის პროექტის წინააღმდეგ

პოლონეთი რუსულ-გერმანული მილსადენის პროექტის წინააღმდეგ

პოლონეთი ცდილობს დაითანხმოს ა.შ.შ., რათა „ნორდ სტრიმ 2“ პროექტის განხორციელებისთვის რუსეთს სანქციები დააკისროს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ მინისტრმა, მათეუს მორავიეკმა განაცხადა.

01 Февраль 2018 | 13:32 Транспорт и логистика Далее
მიწისქვეშა გაზსაცავის მშენებლობა 2021 წელს დასრულდება

მიწისქვეშა გაზსაცავის მშენებლობა 2021 წელს დასრულდება

გაზსაცავის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს წინასაკვალიფიკაციო პროცესი, ანუ ეტაპი, რომლის წარმატებით გავლის შემდეგ კომპანიებს ტენდერში მონაწილეობის უფლება ექნებათ. არსებული ინფორმაციით საკვალიფიკაციო პროცესში უკვე 8 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა.

25 Декабрь 2017 | 15:52 Транспорт и логистика Далее
ელექტროენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაციის საერთაშორისო გამოცდილება

ელექტროენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაციის საერთაშორისო გამოცდილება

როგორც საერთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, სწორი ენერგოპოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში, ელ.ენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაცია დადებითად აისახება ელ.ენერგიის სისტემის ეფექტურ და ეკოლოგიურ ფუნქციონირებაზე.

07 Декабрь 2017 | 15:35 Транспорт и логистика Далее

Блог

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Адвокатирования

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

Избранные статьи

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

ევროპის ბაზრებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით ისევ თხილი და ღვინო იყიდება, თუმცა 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების სავაჭრო კომპონენტის (DCFTA) ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირის ბაზრის მიმართ ქართველი მეწარმეების ინტერესი სულ

Amazon export hub-ი საქართველოში დაფუძნებული ახალი კომპანიაა, რომელიც ელექტრონული კომერციის ბიზნესით დაინტერესებულ ადამიანებს amazon.com-ის უდიდეს ელექტრონულ მარკეტზე გაყიდვებს ასწავლის.

banner
banner
banner
banner
banner