banner
01 ოქტომბერი 2014 | 18:19 ფინანსები

ქართველ ინვესტორებს დღეს არჩევანი პრაქტიკულად არ აქვთ

ქართველ ინვესტორებს დღეს არჩევანი პრაქტიკულად არ აქვთ

„საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა საქართველოში წამგებიანია“

განვითარებული ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტში საფონდო ბირჟის ხვედრითი წილი 50%-ზე მეტია. თუმცა, სახელმწიფოს ეკონომიკამ ასეთი სარგებელი რომ ნახოს, ამისთვის კომპანიების სააქციო საზოგადოებად რეგისტრაციაა საჭირო. მხოლოდ საჯარო ფინანსური ანგარიშგების მქონე სააქციო საზოგადოებას შეუძლია, რომ კაპიტალის მოსაზიდად ფასიანი ქაღალდები გამოუშვას და საფონდო ბირჟაზე გარიგებები დადოს. ინვესტორები ყოველთვის ინტერესდებიან ლიკვიდური და სანდო ბაზრით, რაც ეკონომიკის სიძლიერეზე აისახება.

ქართული საფონდო ბირჟისა და კომპანიების აქციონირების სირთულეებზე www.eugeorgia.info  CFS investment bank-ის  მმართველ დირექტორს, მარინა გულედანს ესაუბრა:

-სააქციო საზოგადოებას, როგორც კაპიტალის მოზიდვის შესაძლებლობას, რა უპირატესობები აქვს ბანკში კრედიტის აღებასთან შედარებით და რა საფრთხეებს შეიცავს?

-კრედიტის აღებასთან შედარებით ერთადერთი უპირატესობა არის კორპორატიული მართვის ხარიხსი. მაგრამ, ეს ხარისხი სააქციო საზოგადოებას, როგორც სამართლებრივ ფორმას, ავტომატურად არ მოჰყვება. თუ საზოგადოების აქციები ბირჟაზე იყიდება, არსებობს ბაზრის წნეხი, მაგრამ ეს ასპექტები საქართველოში აქტუალური არ არის. შედეგად, სააქციო საზოგადოებას, როგორც ორგანიზაციულ ფორმას, ქართველი მეწარმეები იშვიადად ირჩევენ. მითუმეტეს, რომ პრაქტიკულად ერთადერთი განსხვავება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისგან (შპს) -არის მისი წილის მიმოქცევა და ერთი და იგივე ნომინალური ღირებულების მქონე ფასიან ქაღალდებად დაყოფა. ეს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის უპირატესობა, თუ კომპანია აპირებს რომ საჯაროდ ივაჭრებოდეს.

-საქართველოს საჯარო რეესტრში სააქციო საზოგადოების მხოლოდ 2400 ჩანაწერი იძებნება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კი 124 460. რითი არის გამოწვეული ეს სხვაობა? განვითარებულ ქვეყნებში ბიზნესის ამ ორ ფორმას - შპს და სს-ს შორის როგორია ბალანსი (პროცენტულად რომელი უფრო მეტია) ?

-სხვა ქვეყნებში განსხვავებები შპს-ს და სს-ს შორის სხვადასხვაგვარია იმისდა მიხედვით, თუ რომელ იურისდიქციაზე ვსაუბრობთ. ზოგადად, ორივე შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფორმაა, ანუ ორივე არის limited.
საქართველოში ეს რაოდენობრივი განსხვავება გამოწვეულია იმით, რომ შპს უფრო მოქნილი და „შინაურული“ ფორმაა საწარმოს მართვისთვის, ანუ ის უფრო ახლოს დგას მეწარმის ბუნებრივ მოთხოვნებთან, უშუალოდ აკონტროლოს საწარმოს საქმიანობა. სს უფრო ესადაგება დიდ საწარმოს, სადაც ბევრი სხვადასხვა ინტერესი იყრის თავს, ბევრი დამფუძნებელია და საჭიროა ყველა ტიპის მონაწილის (აქციონერი, მუშაკი, დირექტორი, კრედიტორი და ა.შ.) უფლებების და ინტერესების გატარება. ასევე არსებობენ მცირე წილის მესაკუთრეები. ზოგადად, სს ერთი პერიოდი (როდესაც ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობა ახალი ჩამოყალიბებული იყო) ანგარიშვალდებული იყო ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლის წინაშე მხოლოდ იმიტომ, რომ სს იყო. ეს უარყოფითი ფაქტორი იყო საწარმოსთვის, რომლის ფორმა სს იყო. ბევრი იმ პერიოდში პირიქით, გარდაიქმნა შპს-დ, რომ არ ჰქონოდა ანგარიშგების ვალდებულება.
- სააქციო საზოგადოების გამჭირვალე ფინანსური ანგარიშგება რა სირთულეებს უკავშირდება?

-ზოგადად, თუ საწარმო ანგარიშვალდებული არ არის მარეგულირებლის წინაშე (საბანკო სექტორი, ფასიანი ქაღალდების ემიტენტი), ანგარიშგების გამჭვირვალობა არანაირად არ არის გარანტირებული. ყველაფერი დამოკიდებულია საწარმოს კორპორატიული მართვის ხარისხზე. ზოგადად, თუ საწარმოს ჰყავს ცოტა აქციონერი (closely held), ის ძალიან ემსგავსება შპს-ს. კორპორატიული მართვის ხარისხი ქართული კანონმდებლობით არანაირად არ რეგულირდება მაღალ დონეზე. არსებობს მხოლოდ საუკეთესო პრაქტიკა, რომელსაც ემხრობა საბანკო სექტორი და მეტნაკლებად „თავმოყვარე“ საწარმოების ნაწილი. ასევე მოქმედებს გამჭვირვალობაზე დაკრედიტება - ბანკები ხშირ შემთხვევაში ამ კუთხით წნეხს ახორციელებენ იმ კომპანიებზე, რომლებზეც კრედიტი გასცეს.

-კორპორატიული მართვის კუთხით არის თუ არა სააქციო საზოგადოება უკეთესი მოდელი ბიზნესის სხვა ფორმასთან შედარებით?

-იდეაში არის, პრაქტიკაში ნაკლებად. ანუ სტრუქტურულად იძლევა საშუალებას, რომ დაალაგო სწორად კორპორატიული მართვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ცხადია, ყველაფერი დამოკიდებულია ნებაზე, ასევე რიგ ფაქტორებზე. მაგალითად, თუ სს არსებობს ფაქტობრივად, მაგრამ მას სულ 2 აქციონერი ჰყავს, აქედან ერთი კი დირექტორია, არარეალურია მოლოდინი, რომ კორპორატიული მართვა იქნება აწყობილი. აქ ხიდი აქციონერს და აღმასრულებელს შორის უბრალოდ არც არსებობს.

-რა სახის ინსტრუმენტებს იყენებს სააქციო საზოგადოება კაპიტალის მოსაზიდად?

-საქართველოში ძალიან ცოტაა საწარმო, რომელიც, იმის გამო, რომ სააქციო საზოგადოებაა, განსხვავებულად შეიძლება მოიპოვებდეს კაპიტალს. კლასიკური სასესხო დაფინანსების პარალელურად მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელი კომპანიები გვყავს, ვინც IPO-თი ( Initial Public Offering – კომპანიის აქციების პირველად გამოტანა საჯაროდ) მოიზიდა კაპიტალი. ცხადია, სააქციო საზოგადოების, როგორც ორგანიზაციული ფორმის მთავარი უპირატესობა სააქციო კაპიტალის აქციების განთავსებით მოზიდვის შესაძლებლობა უნდა იყოს. უბრალოდ, საქართველოში განთავსების ლიკვიდური ბაზარი არ არსებობს. დღემდე ლონდონში მხოლოდ ორი IPO განხორციელდა - „საქართველოს ბანკის“ და „თი ბი სი ბანკის“.

-მომგებიანია თუ არა ქართული კომპანიებისთვის ფასიანი ქაღალდებით საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა, თუ გაცილებით სარგებლიანია მათთვის ბანკებიდან კრედიტის გამოტანა? საფონდო ვაჭრობის გამართული სისიტემა რომ იყოს, მაშინ როგორი ტენდენცია იქნებოდა?

-საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა დღეს საქართველოში წამგებიანი საქმიანობაა. უშუალოდ ემიტენტებისთვის საფონდი ბირჟაზე კოტირებას არ მოაქვს ის ეფექტი, რაც იგივე მოვლენას აქვს კაპიტალის განვითარებულ ბაზრებზე. კომპანიებს ურჩევიათ, რომ სესხი აიღონ, რადგან შედეგი არის იგივე და უკეთესი (ვგულისხმობ საპროცენტო განაკვეთსაც), სახსრების მოზიდვის პროცესი კი უფრო უმტკივნეულო და მორგებული მის ინტერესებს. ასევე არ არსებობს გაურკვევლობა და რისკები, რომ ფასიანი ქაღალდი ვერ განათავსო. ანუ ბაზარი არის სრულიად არალიკვიდური და გაუთვითცნობიერებელი.

- ამ ეტაპზე ვისთვის არის საინტერესო ფასიანი ქაღალდების ქართული ბაზარი ?

- ფასიანი ქაღალდების ბაზარი დღეს საქართველოში სრულიად არალიკვიდურია და ის არავისთვის არის საინტერესო. ეს ბაზარი საინტერესოა მხოლოდო მათთვის, ვისაც ნომინალურად სურს ამ სფეროში რაღაც შექმნას. არალიკვიდურია. ამ სფეროს მიმართ ნამდვილი კომერციული ინტერესი არ არსებობს.

-საჭიროა თუ არა საკანონმდებლო ცვლილებები ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების შესახებ კანონში?

-ვფიქრობ, აუცილებელია.

-საფონდო ვაჭრობის სტიმულირებისთვის მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს?

- კომპლექსურად ბევრი რამ.

-ბანკში დაბალპროცენტიან ანაბარზე თანხის განთავსებას ჯობია თუ არა დანაზოგის ლიკვიდურ ფასიან ქაღალდებში დაბანდება ?

-გააჩნია, რა შემთხვევაში. მთავარია, მომხმარებელს ჰქონდეს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება. ყველა ინვესტორს თავისი მადა აქვს. დღეს ქართველ ინვესტორებს ეს არჩევანი პრაქტიკულად არ აქვთ.

-ბაზრის სიმცირის გათვალისწინებით, რა პერსპექტივა აქვს აქციონირებისა და საფონდო ვაჭრობის განვითარებას?
- არანაირი, თუ არ მოხდა სტიმულირება კომპლექსურად.

-რამდენად მდგრადია ფინანსური ბაზრის გადანაწილების ქართული მოდელი? კომერციული ბანკები ყველაზე მძლავრად არიან წარმოდგენილნი, სხვა ფინანსური ინსტიტუტები უმნიშვნელოდ. ეკონომიკური კრიზისის შემთხევაში რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ასეთ გადანაწილებას?

-ცხადია, უნდა იყოს ფინანსური ბაზარი დივერსიფიცირებული. სისტემური რისკების შერბილება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა. ამ თვალსაზრისით, კაპიტალის ბაზარი რაც უფრო მალე განვითარდება, ჩვენი ფინანსური სისტემა მით უფრო სანდო იქნება.

-საჭიროა თუ არა სააქციო საზოგადოებების არსებობა მდგრადი ეკონომიკისთვის?

-აუცილებელია, რომ არსებობდეს სააქციო საზოგადოება, როგორც მიმოქცევადი წილობრივი ფასიანი ქაღალდის ემისიის ერთადერთი წყარო ქართულ იურისდიქციაში.

-როგორ უნდა მოიქცნენ კომპანიები, რომ სააქციო საზოგადოების პლატფორმაზე გადავიდნენ? ამისთვის რა ძალისხმევის გაწევა მოუწევთ?
-იძულებით ეს ვერ მოხდება. შესაძლოა, მხოლოდ ბუნებრივი საჭიროების შემთხვევაში. ამისთვის აუცილებელია კაპიტალის ბაზარი, მათ შორის მეორადი ბზარი, იყოს ლიკვიდური, მოქნილი და საერთაშორისო ბაზრებთან ინტეგრირებული. დღეს ასე არ არის.

- ჩვეულებრივი მოქალაქე რატომ უნდა გულშემატკივრობდეს საფონდო ვაჭრობის განვითარების პროცესს? რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს მას ამ პროცესმა?

- ჩვეულებრივმა მოქალაქემ ამ პროცესს იმიტომ უნდა უგულშემატკივროს, რომ ჰქონდეს არჩევანი და თავისი ფული დაბალპროცენტიან დეპოზიტზე კი არ განათავსოს მცირე რისკის სანაცვლოდ, არამედ განათავსოს ფასიან ქაღალდებში, რასაც მეტი რისკი, მაგრამ ამავე დროს მეტი მოგება ახლავს თან.

 

ესაუბრა ზურა მოდებაძე

წაკითხულია
2812
ელ. ფოსტის გაგზავნა

ამავე თემაზე:

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონპროექტის განხილვები გიორგი კვირიკაშვილმა გააჩერა

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონპროექტის განხილვები გიორგი კვირიკაშვილმა გააჩერა

წარმატებულ ქვეყნებში თავისუფალი ფულით მომგებიანი კომპანიების აქციებს ყიდულობენ. ასეთი ინვესტირების დროს ადამიანები სარგებელსაც იღებენ დივიდენდების სახით და თან პერსპექტიული ბიზნესის თანამფლობელები ხდებიან. ამგვარად ისინი ქვეყნის ეკონომიკის განვთარებაში მო

15 სექტემბერი 2014 | 09:25 ეკონომიკა ვრცლად

ბლოგი

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

40-წუთიანი დამქანცველი ჯანჯღარის შემდეგ, მწვერვალზე სრულიად ახალი, თვალუწვდენელი სივრცე გადაიშალა ჩვენს თვალწინ, როდესაც სოფელ გოგაშენში ამოვაღწიეთ

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი პარლამენტშიშეიჭრა. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლესობის შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

მარტვილის რაიონის გამგებლის მოადგილე ყველაზე ძლიერ ოპონირებას გვიწევდა. მისი პირველივე ქმედება „ჰაკა“-ს ჰგავდა, რომელსაც გააფთრებული ახალზელანდიელი მორაგბეები მოწინააღმდეგე გუნდის მორალურად გასატეხად იყენებენ.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხრობა დავიწყო ახლო წარულიდან, ასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

კოლონიალიზმის ეპოქაში ევროპელები ცდილობდნენ ანდებში ოქროს ქალაქისთვის მიეგნოთ, მაგრამ ელდორადოც და ინკების პაიტიტიც მხოლოდ ლეგენდად დარჩა, ისევე როგორც საყდრისის 5-ათასწლოვანი მაღარო, რომლის შესახებაც უკვე ვეღარაფერს შევიტყობთ.

ხანგრძლივი დავა ე.წ. მოსმენების კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია, ვეტოც დაძლეულია და დიდი ძმაც მზადყოფნაშია, რომ მუდამ გვიყუროს, გვისმინოს და განაჩენი გამოიტანოს.

მრავალი ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით, სწორედ სადაზღვევო სფეროა ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია რომ თავისი შემოსავლებიდან საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაფინანსება გამოყოს და ეს თანხა ტრანსპარენტულად დახარჯოს გზების კეთილმოწყობასა და საგზაო უსაფრთხოებაზე მიმართულ სხვა კონკრეტულ პროექტებზე.

პირველად გადავწყვიტე ნახევრად პირადული და შეიძლება ცოტა არ იყოს თვითმაამებლური ჩანაწერის გასაჯაროება

უჩა სეთური, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ექსპერტი

"მორიგი ბლეფი" - ასე აფასებდნენ დღეს პროგრამას "აწარმოე საქართველოში"

სტრატეგიულად მნიშნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს მთელს კავკასიაში და მის ფარგლებს გარეთაც საკვანძო სატრანზიტო ფუნქცია აკისრია. ამის გამო, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმჯობესება აუცილებელი წინაპირობაა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისთვის.

ევროპასთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოების პირობების დაცვას: ავტომობილის გამართულობას, მძღოლების კვალიფიკაციას და მათ მიერ სამუშაო და დასვენების საათების მკაცრ დაცვას.

ერთხელ ერთმა ჩემმა ნაცნობმა ჟურნალისტმა, რომელიც შარშან კოლუმბიის უნივერსიტეტის ტრენინგზე გავიცანი, სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დაწერა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მადლობელია, რადგან მან, ნეპალელი ემიგრანტების შვილმა, მისი წილი ამერიკული ოცნება უკვე აიხდინა.

ადვოკატირება

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

"კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი" ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს

რჩეული სტატიები

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

ამერიკული ლურჯი მოცვი, რომელიც გურიისა და აჭარის მაღალმთიანეთის კლიმატურ პირობებს კარგად შეეგუა, უნიკალური თვისებების გამო მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნით სარგებლობს. საქართველოში მოყვანილი 12 ტონა ლურჯი მოცვი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე წელს პირველად შევიდ

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს.

ევროკავშირი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის - ENPARD-ის ფარგლებში დაფინანსებას მიიღებს ის, ვისაც სოფლად აგროწარმოების ალტერნატიული ეკონომიკური საქმი

პაატა მოგელაშვილს ხეხილის ბაღი 20 ჰა-ზე გორის რაიონის სოფელ ვარიანში აქვს გაშენებული. მეურნეობას უკვე რამდენიმე წელია ძმებთან ერთად უძღვება. ბაღი გააახლეს - "სინაფის" და "ჩემპიონის" ვაშლის ნერგები თანამედროვე ჯიშებით - "გრანი სმიტით", "ჯონათი" და "გოლდენ

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) პირველი სექტემბრიდან შევიდა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირიდან შემოტანილ და საქართველოდან ექპორტირებულ 9 ათასზე მეტი დასახელების პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი გაუქმდა

ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილება, გარანტირებული სამუშაო თუ ევროპულ უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა? მითები არამხოლოდ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, არამედ ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებითაც არსებობს. ევროპაში თავისუფლად გ

ექსკლუზიური ინტერვიუ დიმიტრი მანჯავიძესთან, რომელიც არის ერაყში, კერძოდ, ბაღდადსა და ერბილში გაეროს ოფისის საარჩევნო მისიის უფროსი ოფიცერი.

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

„ღვინის პირველი პარტია დანიაში 2006 წელს გავიტანეთ. შემდეგ დანიას ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია და შვედეთი დაემატა.

banner
banner
banner