banner

Tuesday, 16 July
16 December 2016 | 16:53 Agriculture

სოფლის მეურნეობაში მწარმოებლურობის ზრდა დაუმუშავებელი მიწების ათვისებითაა შესაძლებელი

სოფლის მეურნეობაში მწარმოებლურობის ზრდა დაუმუშავებელი მიწების ათვისებითაა შესაძლებელი

ქვემოთ მოყვანილი მსჯელობა გვიჩვენებს, რომ სოფლის მეურნეობაში მწარმოებლურობის ზრდას დანაწევრებულ მიწასთან ერთად ხელს უშლის აუთვისებელი მიწის რესურსი, მიწების რეგისტრაციის პრობლემა და მიწაზე გადასახადები. ყველასათვის ფართოდ ცნობილია, რომ საქართველოში თითო მეურნეობა საშუალოდ ფლობს 1,4 ჰა მიწას; რაც არ იძლევა გლეხის განვითარების საშუალებას. ამჟამად მხოლოდ არსებული სასოფლო-სამეურნეო სახნავი მიწის მესამედი გამოიყენება,  რაც თავისთავად მიანიშნებს, რომ მომავალში მასშტაბის გაფართოების პოტენციალი არსებობს, თუკი ფერმერს ექნება სურვილი ინტენსიურად ჩაებას სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში; თუ ექნება მოქნილი და სტაბილური გარემო, არ შეექმნება პრობლემები მიწის ყიდვა-გაყიდვისა და რეგისტრაციისას.

სექტორი, რომელიც ქვეყანაში შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულების მხოლოდ 9 პროცენტს ქმნის, ( აქ სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტია დასაქმებული), აშკარად არაეფექტიანი და დაბალმწარმოებლურია. სოფლის მეურნეობაში მწარმოებლურობის ზრდის ერთ-ერთი მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად მიწის არასწორი განაწილება სახელდება. სოფლის მეურნეობის სექტორში მწარმოებლურობის ზრდა შესაძლებელია ორი ძირითადი მიმართულებით: ათვისებული მიწის ფართობების ზრდითა და რესურსების (სასუქები, პესტიციდები, ტექნიკა და ა.შ.) უფრო ეფექტიანი გამოყენებით. ასევე, თითო დასაქმებულის მიერ შექმნლი დამატებული ღირებულების ზრდას ხელს შეუწყობს მიწის გადანაწილება ნაკლებ-მწარმოებლური მფლობელიდან შედარებით მაღალი უნარის მქონე მფლობელამდე.

გადავხედოთ მიწის განაწილებას დამოუკიდებლობის წლებში. USAID-ის კვლევა მიმოიხილავს მიწის რეფორმის ისტორიას, საქართველოში მიწის რეფორმის დაწყებისას, ანუ სანამ მოხდებოდა მიწების დაქუცმაცება 1992 წელს ჩამოყალიბდა 850 ათასი ჰა საპრივატიზაციო მიწის ფონდი.  საპრივატიზაციო ფონდი შეადგენდა მთელი სასოფლო-სამეურნეო ფართობის 30%-ზე ნაკლებს და მასში შედიოდა სახნავი და მრავალწლიანი კულტურების ფართობები. ამ პერიოდისათვის სულ სასოფლო-სამეურნეო სავარგული დაახლოებით 3 019,5 ათასი ჰა იყო, რომლის 35% (1 მილიონ ჰა-ზე მეტი) გამოიყენებოდა სახნავად ან მრავალწლიანი ნარგავებისათვის (გრაფიკი 1).  მიწების პატარ-პატარა ფართობებად დანაწევრების და საკუთრებად გადაცემის პროცესი შემდგომ პერიოდშიც გაგრძელდა და 2004 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერით მეურნეობათა სარგებლობაში მთლიანი მიწის ფართობიდან სასოფლო-სამეურნეო მიწა 839,7 ათას ჰა-ს შეადგენდა, აქედან სახნავი 56,2%, მრავალწლიანი ნარგავები - 11,9%-ს, და სათიბ-საძოვრები – 31,8%-ს. USAID-ის კვლევის შეფასებით: "მიწის რეფორმის კვალდაკვალ ტრადიციული მსხვილი მეურნეობების დანაწევრება და პარალიზება განხორციელდა. არსებული მსხვილი მეურნეობები, რომლებიც მიწის მთლიანი მოცულობის თითქმის  90%  ფლობდა, დაიშალა." 2014 წლის სასოფლო სამეურნეო აღწერის შედეგად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ქვეყანაში დაფიქსირდა 642.2 ათასი მეურნეობა, რომელთაგან 574.1 ათას მეურნეობას სარგებლობაში აქვს სასოფლო-სამეურნეო მიწა; ჯამში მათ სარგებლობაშია 787.7 ათასი ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწა. მათ შორის 86.5% (681.1 ათასი ჰა) შინამეურნეობების, ხოლო 13.5% (106.6 ათასი ჰა) იურიდიული პირების სარგებლობაშია. ე.ი. საშუალოდ მეურნეობა ფლობს 1,4 ჰა მიწას - მეურნეობების უდიდესი ნაწილი მცირემიწიანია. კერძოდ, მეურნეობების სამ მეოთხედზე მეტს (77.1%) სარგებლობაში აქვს 1 ჰა-ზე ნაკლები სასოფლო-სამეურნეო მიწა და მათზე სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების 21.5% მოდის. 

გრაფიკი 1. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით კი მიწის მსგავსი დანაწევრება თავიდან აცილებულია კანონმდებლობით. "მსოფლიო გამოცდილებაში არ მოიპოვება მზა რეცეპტები მიწების განსახელმწიფოებრიობის ეფექტური მოდელის შერჩევისათვის. ყველა ქვეყანა ინდივიდუალურად უდგება ამ პრობლემის გადაჭრას, გამომდინარე იმ მიზნებიდან და მისიიდან, რომელსაც ისინი აკისრებენ სოფლის მეურნეობის განვითარებას. უმეტეს ქვეყნებში მიწის ყიდვა შეუძლიათ მხოლოდ ადგილობრივ მაცხოვრებელ ფიზიკურ პირებს. ამასთან, განსაზღვრულია ქვედა და ზედა მაქსიმალური საზღვრებიც, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ნაკვეთების გადამეტებული დაქუცმაცება და ფრაგმენტიზაცია. მაგალითად, დანიაში მიწის კანონმდებლობით საკუთარი და იჯარით აღებული მიწის ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს 150 ჰა-ს. იგი არ უშვებს არც ლატიფუნდიების შექმნას ან მიწებით სპეკულირებას და არც მათ არარაციონალურ დანაწევრებას. ამგვარი პოლიტიკა მნიშვნელოვნად განაპირობებს დანიის სოფლის მეურნეობის ეფექტურად ფუნქციობას. შვეიცარიაში კი “კანონი მიწის საკუთრების შესახებ” ადგენს ერთი მეურნეობის მინიმალურ და მაქსიმალურ საზღვრებს. მინიმალურმა ზომამ უნდა უზრუნველყოს ერთი ადამიანის დასაქმება, მაქსიმალურად კი ითვლება ნაკვეთი, რომელიც უზრუნველყოფს ნორმალური შემოსავლების დონეს 2,5-3 დასაქმებულისთვის. დაბლობ, ვაკე ადგილებში მინიმალური ფართობის ზომაა 5-7,5 ჰა. იჯარით აღებისას მიწის მინიმალური ზომა უნდა უზრუნველყოფდეს 1,5 მომუშავის დასაქმებას. ნორვეგიაში აგრარული პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზანია რეგიონების მოსახლეობისგან დაცლის შეფერხება და ტერიტორიების გაუკაცრიელებისაგან დაზღვევა. ორიენტაცია კი აღებულია მესაკუთრე ფერმერის შენარჩუნებისაკენ, კანონმდებლობა ზღუდავს ნაკვეთების დანაწევრებას, ხოლო იჯარა რეგლამენტირებულია. ნიდერლანდებში მნიშვნელოვანი ნაწილი დამშრალი მიწებისა ეკუთვნის სახელმწიფოს და გაიცემა ხანგრძლივი იჯარის საფუძველზე. ამავე დროს იზღუდება მიწის გადაჭარბებული კონცენტრაცია და ცალკეული პირების ხელში დიდი ფართობების მოქცევა. გერმანიაში მიწის ფრაგმენტაციის აღკვეთის მიზნით, გასაყიდი ან იჯარით გასაცემი ნაკვეთი არ უნდა იყოს 1 ჰა-ზე ნაკლები; მაქსიმალურ ზომად მიჩნეულია 400-500 ჰა. მიწის ბაზრისადმი უფრო ლიბერალური დამოკიდებულებაა აშშ-ში, ავსტრალიასა და კანადაში, ასევე, დიდ ბრიტანეთში, ბელგიასა და საბერძნეთში, სადაც სახელმწიფო იტოვებს ჩარევის უფლებას, მაგალითად, ეკოლოგიური პრობლემის წარმოქმნისას.დღეს თანამედროვე მაღალმექანიზებული წარმოების დანერგვასთან ერთად ადგილი აქვს მეურნეობების საშუალო ზომების გადიდების ტენდენციას და მიწების კონსოლიდაციას, ევროკავშირის ქვეყნებში მიმდინარეობს მცირე მეურნეობების უფრო მსხვილი მეურნეობებისთვის მიყიდვის პროცესი. ეს პროცესი ორიენტირებულია ფერმერული მეურნეობის კომერციულ განვითარებაზე"(USAID, 2012). ევროკავშირში  ფერმერული მეურნეობის ზომა საშუალოდ 2014 წელს 16 ჰა-სშეადგენდა(ევროსტატის მონაცემი, 2016).

გარდა იმისა რომ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწა დანაწევრებულია, არსებული რესურსიც არაა სრულად ათვისებული. თუ შევადარებთ დამოუკიდებლობის პირველ წლებში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწის სავარგულს, აქედან მხოლოდ 26%-მდეა მეურნეობათა სარგებლობაში. ე.ი. არსებობს მიწის აუთვისებელი რესურსი.სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) პუბლიკაციაში "სოფლისმეურნეობისადასოფლისგანვითარების სექტორებისშეფასებააღმოსავლეთი პარტნიორობისქვეყნებში - საქართველო" (2012 წ.) მსჯელობაა: "სასოფლო-სამეურნეო მიწის მზარდი წილი გამოუყენებელი რჩება. არსებული სტატისტიკიდან, ანგარიშებიდან და საველე ვიზიტებიდან ნათლად ჩანს, რომ სახნავი მიწების დიდი ნაწილი დათესილი/გამოყენებული არ არის (130 000 ჰა, ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში). გარდა ამისა, ცხადია, რომ მრავალი მიწის მეპატრონე ამ ადგილებში აღარ ცხოვრობს, არც მიწას იყენებს და არც სხვას აძლევს მისი გამოყენების საშუალებას. მიწას ფასი არა აქვს, რადგან 5 ჰექტარზე ნაკლები მიწის ფართობზე მიწის გადასახადი არ არის.  ბოლო ათი წლის განმავლობაში მთავრობა მიუთითებდა, რომ სოფლის მეურნეობის რენტაბელობის შემცირების ერთ-ერთი მიზეზი დანაწევრებული მიწის ნაკვეთები იყო (რომელთა გამოყენება დამხმარე დანიშნულებით შეუძლებელია), რომელთა 80% მუშავდება მინიმალური დანახარჯებით. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მთავრობამ გადაწყვიტა ყურადღების ცენტრში მოაქციოს უფრო მსხვილი ფერმერები, რომლებსაც პროდუქტიულობის გაზრდის უკეთესი შესძლებლობა აქვთ და უკეთ უზრუნველყოფენ მოსავლის ექსპორტისა და იმპორტის ჩანაცვლებას." მაგრამ მცირემიწიან გლეხს არ აქვს შესაბამისი სტიმული ეფექტიანად გამოიყენოს მიწა ან გაცვალოს იგი.



გრაფიკი 2. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

მეურნეობათა სარგებლობაში არსებული მიწის სტრუქტურა გვიჩვენებს, რომ 10 წლის განმავლობაში სათიბებისა და საძოვრების ფართობი სახნავი მიწის 20%-ით შემცირების ხარჯზე გაიზარდა. ე.ი. 2004 წლის შემდეგ უფრო მეტი მიწაა დაუმუშავებელი. ეს ნათლად ჩანს მოხნული მიწის სტატისტიკიდანაც, რომ ნათესი ფართობები წლიდან წლამდე მცირდებოდა  (გრაფიკი 3). მხოლოდ 2013-2015 წლებში შეინიშნებოდა მცირედი გაუმჯობესება, კერძოდ, მოხნული მიწი ფართობი გაიზარდა 20 პროცენტით წინა სამ წელთან შედარებით. ეს ზრდა მცირემიწიანთა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ვაუჩერული სისტემის შედეგი შეიძლება იყოს, თუმცა მხოლოდ მოხნული მიწის ფართობით ვერ განვსაზღვრავთ გამოყენებული მიწის ეფექტიანობას. უნდა აღინიშნოს, რომ 2013-2015 წლებში სოფლის მეურნეობაში შექმნილი დამატებული ღირებულების ზრდა დაფიქსირდა. მაგრამ ცალსახად თქმა, თუ რამ გამოწვია ეს ზრდა რთულია. ეს შესაძლოა ყოფილიყო სახელმწიფო პროგრამების შედეგიც, ფასების ზრდა სასოფლო-სამეურმეო პროდუქტზე (საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით ძირითად 5 ძირითად ბოსტნეულზე ფასები საშუალოდ გაიზარდა 5 პროცენტით).
 

 
გრაფიკი 3.     სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
მეორე მხრივ, მეურნეობების სარგებლობაში არსებული სახნავი მიწიდან 2014 წელს დაუმუშავებელი იყო 112 ჰა, რაც  სახნავი მიწის მესამედია.  თუ  დაუმუშავებელ მიწას შევხედავთ არა მარტო სახნავი მიწის ჭრილში, არამედ მთლიანად სასოფლო სამეურნეო მიწის მასშტაბით (მაგალითად საძოვრებად ქცეული მიწები), მაშინ დაუმუშავებელი მიწის ფართობი კიდევ უფრო დიდი იქნება.  ე.ი. არსებობს შესაძლებლობა სულ მცირე მესამედით მაინც გაიზარდოს  ფაქტობრივ სარგებლობაში მყოფი მიწის მასშტაბი. მაგრამ, რა უშლის ხელს მიწის სრულ ათვისებას, თუკი არსებობს რესურსი, რატომ არ იყენებენ სრულად? ამ კითხვაზე პასუხი საკმაოდ კომპლექსურია და ბევრ ურთიერთდაკავშირებულ ჯაჭვს მოიცავს. პირველ რიგში მოსახლეობას აქვს ნაკლები ინტერესი ჩაებას სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში, რადგან დიდ შრომას მოითხოვს და დაბალი შემოსავალი მოაქვს (იხილეთ ბმული).  დაუმუშავებელი მიწების მიზეზად, როგორც ვნახეთ, FAO-ს კვლევაში მიწის ფლობისას დანახარჯის არქონაა, ანუ ადამიანი რომელიც 5 ჰა-ზე ნაკლებ მიწას ფლობს, არ იხდის გადასახადს და შესაბამისად საკითხს უდგება ამგვარად: თუკი მიწას დავამუშავებ და ხარჯს გავწევ დიდი ალბათობით შემოსავალმა შესაძლოა ხარჯი ვერ დაფაროს, ხოლო თუკი დაუმუშავებელს დავტოვებ ხარჯი არ მექნება; მიწა რომ გავყიდო ვერც ამით მივიღბ მაღალ შემოსავალს. შემოსავლების სამსახურის ბოლო მონაცემებით 2015 წლის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადის თითო გადამხდელმა საშუალოდ ჰექტარზე 20 ლარი გადაიხადა (მიწაზე ქონების გადასახადიდან სახელმწიფომ 2015 წელს ჯამში 16,9 მილიონი ლარი მიიღო). თუკი გლეხი მცირე ზომის მიწას ფლობს, იგი არ იხდის მიწაზე ქონების გადასახადს და დაუმუშავებელ მიწაზე ხარჯსაც არ გასწევს. არც დამუშავების სტიმული აქვს და არც გაყიდვის. გაყიდვას კი თავის მხრივ აფერხებს მიწის დაურეგისტრირებლობა. ეს პროცესი მიუხედავად ცვლილებებისა და პროცესების გამარტივებისა მაინც რთულია და დროში გაწელილი. შესაბამისად, კვლავ არსებობს მიწის რეგისტრაციის პრობლემები. საჯარო რეესტრის ბოლო მონაცემით მთლიანად დარეგისტრირებულია მიწების 25 პროცენტამდე. ეს კი საკმაოდ მცირე მაჩვენებელია.  ე.ი. მიწის მფლობელთა 75 პროცენტზე მეტი მიწის გასხვისებისას წააწყდება პრობლმებს, ან საერთოდ ვერ გაყიდის. მიმდინარე პერიოდში მიწის რეგისტრაცია გამარტივებულია და სახელმწიფო ეხმარება მიწის აზომვაში, საჭირო დოკუმენტების მოძიებასა და საბოლოო რეგისტრაციაში. თუმცა, ეს გამარტივებული წესიც ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის მასშტაბით სწრაფ და უპრობლემო დარეგისტრირებას. დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

საჭიროა, დასახელებულ პრობლემებზე რეაგირება და დამატებითი კვლევის ჩატარება, რათა შემუშავდეს საქართველოს რეალობისათვის შესაბამისი მიწის განაწილების უფრო ეფექტიანი სისტემა.

Read
10459
Send mail

Related stories aren't found


BLOG

„კაპიტალი განსაზღვრავს წარმოებით ურთიერთობებს,“ – კარლ მარქსის ამ ზეცნობილი ფრაზით გილოცავთ კაპიტალიზმის კრიტიკოსებს თქვენი კერპის 200 წლის იუბილეს, და მსურს განვავრცო, რომ იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად, არა თუ ვეთანხმები, მეტიც, მიმაჩნია, რომ სწორედ კაპიტალი უდევს საფუძვლად არა მხოლოდ წარმოებით, არამედ ნებისმიერი სახის ურთიერთობას სოციუმში, რომელიც პროგრესსა და განვითარებაზეა ორიენტირებული.

2019 წლამდე გადადოს საპენსიო რეფორმის დაწყება და მოამზადოს წინაპირობები კონსერვატიული (და არა სოციალურ-ლიბერალური) მოდელის შემოღებისთვის, იმ დათქმით, რომ დაგროვებითი და საბაზისო პენსიების სქემები ყოველთვის ერთმანეთის პარალელურად იარსებებს

ახალქალაქს მორიგი დაგეგმილი ტრენინგის ფარგლებში ვესტუმრეთ. ამ ნაყოფიერ მიწაზე მშრომელი ფერმერები ცხოვრობენ. სწორედ აქ მოდის ქართულ ბაზარზე არსებული კარტოფილის, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის დიდი ნაწილი. ბოლო პერიოდში ჩვენ მიერ ჩატარებული ტრენინგებიდან ეს შეხვედრა ყველაზე ინტერაქციული აღმოჩნდა. გამაკვირვა მათმა ცხოველმა ინტერესმა სიახლისადმი. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათთვის საინტერესო საკითხზე მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია.

გასულ კვირას მაკედონიაში ნაციონალისტურად განწყობილ ადამიანთა ჯგუფი შეიჭრა პარლამენტში. 200-კაციანი ბრბო, რომელთა შორისნიღბიანი მამაკაცები იყვნენ, სასტიკად გაუსწორდაწამყვანი მაკედონიური ოპოზიციურიპარტიის და ეთნიკური ალბანელების პარტიის ლიდერებს, მათ შორის ქალბატონს. ეს ორი პარტია აპირებდა ახალი უმრავლების შექმნას მაკედონიის პარლამენტში, რომლის სპიკერად ეთნიკურად ალბანელი პოლიტიკოსი აირჩიეს. პარლამენტში შეჭრილები, რომლებიც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისმომხრეები იყვნენ, ამ ფაქტის ასეთი სისხლიანი გზით ჩაშლას ცდილობდნენ.

დღეს ქართულმეტყველებაში, ალბათ, 7000 სიტყვაზე მეტი არ გამოიყენება, ბარბარიზმებმა კი, რასაც წლებია ვაგროვებ, 1600-ს გადააჭარბა.

კონფლიქტის დაწყებიდან მეექვსე წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაურევლობის პოლიტიკა დაარღვია და ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იერიში პირველად 7 აპრილს, გამთენიისას მიიტანა.

ესტონური წარმატებული პოტიკის მაგალითების მოძიება შესაძლებელია თითქმის ნებისმიერ სფეროში, დაწყებული სახელმწიფო მმართველობიდან, დამთავრებული განათლების პოლიტიკით.

უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირება განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული და საქართველოშიც ხშირად გამოყენებადი რეცეპტია. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. თუმცა, ეს მიდგომა ხშირად არ ამართლებს.

ევროკავშირთან სავაჭრო სივრცის გაფართოების შედეგად ყველა მოსალოდნელი დადებით ეფექტი მიიღწევა გრძელვადიან პერიოდში (5-10 წელიწადი), ხოლო ხარჯების გაღება გვიწევს დღეს, რათა შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობასთანდა საბაზრო მოთხოვნებთან. ისედაც დაძაბულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფონზე ამან შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. შესაბამისად, დაახლოების პროცესი უნდა იყოს თანმიმდევრული და პრიორიტეტები გათვლილი ისე, რომ ბიზნესს ჰქონდეს ზრდის სტიმული; ასევე, მნიშვნელოვანია ექსპორტზე ორიენტირებული დარგების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება წახალისდეს. მეორე მხრივ, საქართველოში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა მეწარმეობასა და ზოგადად ქვეყნის საინვესტიციო სივრცეში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ევროპულ ბაზარზე წვდომას ხელს შეუწყობს. DCFTA-ს სარგებლის სრულად ასათვისებლად, ასევე, აუცილებელია სამუშაო ძალის ბაზრის ცვლილება, რომელიც ამჟამად თავმოყრილია ძირითადად დაბალმწარმოებლურ დარგებში.

მე ძალიან კარგად არ ვიცნობ მაგამედ სარიევს. მაქსიმუმ ორჯერ შევხვედრივარ, პირველად მარნეულში და მეორედ ერთი კვირის წინ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ამჯერადაც ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების (DCFTA) შესაძლებლობების შესახებ ტრეინინგზე. მაგამედი არც ოლიმპიური ჩემპიონია და მისი ფოტოები არც საჯარო თავშეყრის ადგილებშია გამოფენილი, თუმცა ის რომ საუკეთესო მოქალაქეა, ამ ფაქტს წყალი არ გაუვა!

განვითარების ერთი-ერთი პოპულარული რეცეპტი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად მივმართავთ, უცხო ქვეყნების კანონებისა თუ რეფორმების კოპირებას გულისხმობს. ლოგიკა მარტივია - „საჭირო არ არის ველოსიპედის ახლიდან გამოგონება“. სამწუხაროდ, ეს მიდგომა რიგ შემთხვევაში არ ამართლებს. ვაშლი და ფორთოხალი ორივე მრგვალია და ორივე ხილია, მაგრამ აღნიშნული საერთო მახასიათებლები არ იძლევა საფუძველს გავაკეთოთ დაშვება, რომ მათი ხეები ერთი და იმავე გარემო-პირობებში და ერთნაირი მოვლის მეთოდებით ხარობს.

კეთილდღეობის ეკონომიკის ერთ-ერთი პრინციპია, რომ ზოგიერთ გადასახადს შესაძლოა უკუგავლენა ჰქონდეს ინდივიდების მოტივაციაზე- შექმნან დოვლათი. თუმცა, თუ გადასახადებიდან მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ხარისხიანი ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სერვისების დასაფინანსებლად, ამანაც შეიძლება დააზარალოს ეკონომიკა.

ინსტიტუტების განვითარებას არა მარტო პროფესიონალების, პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტების სწორად მიმართული შრომა და გადაწყვეტილებები, არამედ მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების შეცვლაც სჭირდება.

ფერმერებთან ჩვენი შეხვედრის დროს სულიად მოულოდნელად აღმოვაჩინეთ მსმენელებს შორის ორი “თინეიჯერი” ბიჭი; მომავალი ფერმერები მამასთან ერთად გამალებით იწერდნენ პრეზენტაციის დროს მიწოდებულ ყველა ინფორმაციას თაფლის წარმოების არსებული შესაძლებლობების, პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ.

მას შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მთავრობები, პოლიტიკური პარტიები, ექსპერტები, თუ იდეოლოგები გვპირდებიან საქართველოს ეკონომიკურ გაბრწყინებას, რეცეპტად კი ბორჯომის გაყიდვიდან დაწყებული დაბალი გადასახადებით დამთავრებული არაერთ იდეას თუ თეორიას ასახელებენ. ასე გრძელდება 25 წელია და, მართალია, 90-იანი წლების სიდუჭირიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოვიდა, გაბრწყინებამდე ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია.

გუგენჰაიმში აგნეს მარტინმა, MoMA-ს თანამედროვე ხელოვნების ფილიალმა (PS1) ნიუ-იორკში, ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტმა და ჩიკაგოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ არ არსებობს გამოხატვის უღირსი საგნები, აღქმები, მოვლენები თუ ამ მოვლენების ინტერპრეტაციები.

სამი წლის წინ ამერიკელმა ჟურნალისტმა ენ ბერნარდმა National Geographic-ისთვის მომზადებულ რეპორტაჟში შემდეგი სიტყვები დაწერა: „თუ დაეცემა დამასკო, დაეცემა სირიაც.“ ომის დაწყებიდან, თითქმის, ექვსი წლის თავზე პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ციტადელად ქცეული სირიის დედაქალაქი გადარჩა, ხოლო ალეპომ, სიდიდით მეორე უძველესმა ქალაქმა და ომამდელი სირიის ბიზნესცენტრმა, დაცემა 2012 წლიდან (სამოქალაქო ომის დაწყებიდან ერთ წელიწადში) დაიწყო, თუმცა, მაინც ბევრს გაუძლო გარდა რუსეთის ავიაიერიშისა.

ციდან ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს გერმანული რაციონალიზმი, მიწის და განახლებადი ენერგიიის ათვისება (გუშინ მხოლოდ მიუნხენიდან ფრანკფურტამდე მგზავრობისას 500-ზე მეტი ქარის წისქვილი დავთვალე), ტყის ფართობების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეს რაღაც განსხვავებული სიმეტრიით მონაცვლეობა და, მთლიანობაში, ეს განსხვავებულად დავარცხნილი რელიეფი.

გაძვირებული საიმპორტო ავტომობილების ფასი (გამოწვეული აქციზის ზრდით), სავარაუდოდ, გაახანგრძლივებს საქართველოში არსებული ავტომობილების „ექსპლუატაციის“ ვადას. შესაბამისად, ტექნიკური შემოწმების შემოღების ვადებისა და პირობების გაურკვევლობის პირობებში, შესაძლოა, ტექნიკურად არც ისე სახარბიელო მგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ავტოპარკმა გაიხანგრძლივოს მავნე აირებისა და უსიამოვნო ინდუსტრიული ხმების „გამობოლქვის“ პერიოდი.

В шестидесятые годы прошлого века Ферруччо получил от продажи тракторов бόльший доход, чем планировалось, и исполнил свою мечту: поставил в свой гараж новенькую «феррари». Вторая часть этой истории намного интереснее. «Феррари» не оправдала ожиданий Ферруччо. Ферруччо, не раздумывая, явился прямо к Энцо Феррари, чтобы обсудить недостатки машины, он высказал свое мнение и предложил помощь в решении проблем...

გასული საუკუნის სამოციან წლებში ფერუჩომ ტრაქტორების გაყიდვით დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი მიიღო და ოცნებაც აისრულა: საკუთარ ფარეხში ახალთახალი «ფერარი» დააყენა. ამ ისტორიის მეორე ნაწილი გაცილებით საინტერესოა.

სადღეგრძელოებზე ჩემმა ბლოგმა იმაზე გაცილებით მეტი ვნებები და კონტრასტული რეაქციები გამოიწვია, ვიდრე ველოდი: მკვეთრად უარყოფითი ძირითადად უფროსი თაობის მხრიდან და მკვეთრად დადებითი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის ხალხის მხრიდან. მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა დაიწყეს პირადად ჩემი და ჩემი ქართველობის ლანძღვა კომენტარებში თუ პირად მიმოწერაში, ხოლო მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულების მქონე ადამიანებმა -- ჩემი ქება მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გამო, რამაც გადამაწყვეტინა მეთქვა (ამჯერად უკვე საბოლოოდ), რატომ არ ვეთანხმები არცერთ მხარეს. როცა ვნებები დუღს, როგორც ამბობენ, ჭეშმარიტება ორთქლდება (არა, იმის თქმა არ მინდა, რომ მე ვიცი ჭეშმარიტება).

ბოლო შვიდი წელია ქართულ სუფრაზე არ ვყოფილვარ, სანამ გუშინ ძირითადად ახალგაზრდებისგან შემდგარ ჯგუფთან ერთად არწივის ხეობაში და ხორნაბუჯზე ლაშქრობის შემდეგ ერთ რესტორანში მათთან ერთად არ აღმოვჩნდი. მოკლედ, ამ ადამიანების ასაკმა და განათლებამ მაფიქრებინა, რომ ეს ხალხი არ დალევდა იმ სადღეგრძელოებს, რის გამოც ქართულ სუფრებს გავურბივარ. მოლოდინი არ გამართლდა. ამ სუფრაზეც შეისვა „საქართველოს გაუმარჯოს”, ჩვენი სიყვარულის (იგულისხმება სუფრაზე მსხდომნი), მეგობრობის და ხვალინდელი დღის სადღეგრძელოები. ამ სადღეგრძელოებს გვთავაზობდა ერთ-ერთი ჩვენი თანამოლაშქრე ბიჭი, რომელმაც თქვა მე თამადა არ ვარო, თუმცა ტრადიციული თამადისგან მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა, რომ დალევას არ გვაძალებდა.

პანკისი - სტერეოტიპების მსხვერპლი ულამაზესი კუთხე

გამარჯობა, მინდა ეს ბლოგი დავწერო ქართული მატყლის პრობლემაზე და თხროცა დავიწყო ახლოს წარულიდან, აასევე გაგაცნოთ მატყლის პრობლემის მოგვარების უელსური მოდელი.

უიმედო და არაინფორმირებული გურულები 6 ივლისს ლანჩხუთის მინუციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში ვნახე. არაინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე, უიმედო თავიანთი სოციალური მდგომარეობით.

აბორტის უფლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოსტულატია ადამიანის უფლების კონვენციაში. გაეროს CEDAW-ს კომიტეტის დეკლარაციაში წერია: „გაეროს წევრმა ქვეყნებმა ხელი უნდა შეუწყოს ჯანდაცვის სფეროში ქალის მიმართ ყველანარი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, ქალის და კაცის უფლება თანაბრად უნდა იყოს დაცული და ქალებს უნდა ქონდეთ წვდომა ჯანდაცვის სერვისებზე, ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით“.

Brexit -ის მოწინააღმდეგები მოსახლეობას აფრთხილებდნენ უპირატესად ეკონომიკური შედეგების თაობაზე: ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, Brexit-ის შემდგომ ყოველი ბრიტანული ოჯახი 4300 ფუნტს დაკარგავს წელიწადში 2020 წლისათვის იქნება სავარაუდოდ, 100 მილიარდი ფუნტის ეკონომიკური ზარალი. 950 000 სამუშო ადგილს შეექმნება საფრთხე. პროფესიული გაერთიანებების ვარაუდი უფრო დრამატულია: 4 მილიონი სამუშაო ადგილი საფრთხის ქვეშაა, განსაკუთრებით კი, ექსპორტთან დაკავშირებულ სფეროებში, საავტომობილო და ქიმიურ ინდუსტრიაში. ბევრი ფირმა კონტინენტურ ევროპაში გადავა. შემცირდება პირდაპირი ინვესტიციები.

ბატონი სერგო ქალაქ თელავიდან თან რეალური პიროვნებაა და თან კრებითი სახელია იმ ადამიანებისა, რომლებიც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ინფორმაციულ შიმშილს განიცდიან.

გერმანიაში მმართველი კოალიციის პარტიების: CDU -სა და CSU- ს ცალკეული პოლიტიკოსები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, რამდენად გონივრულია საქართველოსთვის ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების თაობაზე ევროკომისიის გეგმა. მათ არგუმენტად მოჰყავთ ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების მზარდი მასშტაბი და გავლენები ევროპაში, ამასთან, საქართველოს მოქალაქეების მიერ ლტოლვილის სტატუსის ბოროტად გამოყენების ტენდენციად ქცეული ფაქტები. ეს არგუმენტები რეალობაში საფუძველს მოკლებული როდია, მაგრამ სწორედ ამ თემის წამოწევა საქართველოს სახელმწიფოსათვის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი საკითხის გადამწყვეტ ფაზაში აღაშფოთებს ქართულ საზოგადოებას:

„სურსათის უვნებლობა ევროკავშირმა რომ არ მოგვთხოვოს, ისე არ უნდა გვქონდეს“? - ეს რეპლიკა მესტიაში ჯერ კიდევ “გაუხურებელი” ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ადგილობრივმა ზაზა დევდარიანმა “გვესროლა”.

პილოტმა დაშვება გამოაცხადა. ქვევით თვალი მომჭრა აღმოსავლეთსა და უდაბნოს კლიმატისთვის უჩვეულო სიმწვანემ, რომელიც თელ-ავივის აეროპორტის ზოლამდე მთელი 20 წუთის განმავლობაში არ დასრულებულა. გაოცებამ დროებით გადამავიწყა „აირზენას“ ღარიბული, უგემური მენიუ და ლამაზი, მაგრამ უჟმური და მოძველბიჭო სტიუარდესა. - ყვავის ყველაფერი, - მითხრა სიამაყით გვერდით მჯდომმა შუახნის მამაკაცმა, რომელიც საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში ღრმა ბავშვობაში გადასახლდა.

ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია "ჩერნომორენერგოს" დირექტორის, ასლან ბასარიას განცხადების შესახებ, რომელსაც ენგურჰესის დირექტორის ლევან მებონიაც ადასტურებს და რომლის მიხედვით ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული არცერთი კილოვატი ამ ეტაპზე საქართველოს არ მიეწოდება და მთლიანად აფხაზეთს მიაქვს, ხოლო ზამთრისა და გაზაფხულის პერიოდში წაღებული ელექტროენერგიის რაოდენობა გამომუშავებულის 80%-ს შეადგენს.

არავის უკვირს ის ფაქტი, რომ რადიკალური ისლამის წარმომადგენელები მკაცრად აკრიტიკებენ დემოკრატიას, რადგან ის შარიათის სულთან შეუთავსებელ პოლიტიკურ პრაქტიკად, ზნეობრივი გარყვნილებისა და ქაოსის წყაროდ მიაჩნიათ. საკვირველი ისაა, რომ დემოკრატიას რელიგიის სახელით ქრისტიანებიც არ წყალობენ.

გასული წლის ბოლოს საქართველოს გაზმომარაგების გაზრდის საკითხმა არათუ აქტუალურობა შეიძინა, არამედ გადააჭარბა ყველანაირ მოლოდინს და უკვე ერთგვარ მძაფრსიუჟეტიან სერიალად იქცა “გაზპრომის” მთავარ როლში მონაწილეობით.

ქართველ მორწმუნეთა და სასულიერო პირთა გარკვეულ წრეში სიტყვა „ლიბერალიზმი“ ძალიან უარყოფითი რენომეთი სარგებლობს. ჩემი აზრით, ამას სამი უმთავრესი მიზეზი აქვს. პირველი, ესაა რუსული რელიგიური ლიტერატურა, რომლებიც „რომის მესამე იმპერიის“ სულისკვეთების მქონე ავტორების მიერაა დაწერილი, რომლებსაც ყველანაირი ლიბერალური აზრი, რომელიც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსული იმპერიის მართლმადიდებლურ მისიას, თავად მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო ძალად მიაჩნიათ; მეორე, ზოგიერთი ლიბერალის აგრესიული, ანტიეკლესიური პოზიცია, რომელიც სულაც არ გამომდინარეობს კლასიკური პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებიდან და აქედან გამომდინარე, თავად ამ ლიბერალის ბრალია და არა ლიბერალიზმის; მესამე, ზოგადად ლიბერალიზმის მოწინააღმდეგენი კარგად არ იცნობენ კლასიკური, პოლიტიკური ლიბერალიზმის ბუნებას.

ახალციხის რაიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ მეფუტკრეს, რომელიც ევროპაში ქართული თაფლის ექსპორტისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ინფორმაციას ეძებდა, სურსათის ეროვნულ სააგენტოში "ურჩიეს", რომ ევროკავშირში თაფლის შეტანაზე ფუჭ ოცნებას თავი დაანებოს და ცოტა უფრო პრაგმატულ-მიწიერი საქმით დაკავდეს.

ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში შექმნილი ვითარება შედეგია ცივილიზაციურ - რელიგიური კონფლიქტების გაღვივების, რომლებიც ემყარება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ეთნო-რელიგიურ რწმენებს და რომელთა გაღვივება ხდება გლობალური და რეგიონული პროცესების ფონზე.

Advocating

შეხვედრა საღამოს 6 საათზე , www.eugeorgia.info-ს ოფისში დავნიშნეთ. ჩვენი ჯგუფი პირველად უნდა შეხვედროდა ახალციხის რაიონში, სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ მეყველეს - გალინა ინასარიძეს და მის შვილს - რუსლანს. თავდაპირველად, შეხვედრის მიზანი ერთმანეთის გაცნობ

featured

The American blueberry, which adapted well to the climactic conditions of the Guria and Adjara highlands, is in high demand on the global market because of its unique properties. This year, 12 tons of blueberries grown in Georgia were delivered for sale o

EU representatives inspected the production of honey in Georgia and concluded that honey is one of the best-placed Georgian products, along with hazelnuts and wine, for entering EU markets.

ევროკავშირში 1 კგ ბიო ჟოლოს საცალო ფასი 100 ევროს აჭარბებს, თუმცა, როცა კენკრის ბაღის გაშენება გადაწყვიტა, გიორგი კორელი, ძირითადად, მაინც ადგილობრივი ბაზრით მოიხიბლა. როგორც ახალგაზრდა ფერმერი ამბობს, ჟოლო საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია და ყოვ

მეწარმე წლიურ მოგებაზე მე-4 წლიდან გადის, ხოლო მე-6 წლიდან მიღებული მოგება პლანტაციის გაშენების და მოვლის მთლიან ხარჯებს აჭარბებს

1 კგ - 30 ლარი- ამ ფასად შეგიძლიათ იყიდოთ სატაცური წელს ქართულ საცალო ქსელებში. ცხოვრების დონის გათვალისწინებით, ბოსტნეულს თამამად შეუძლია დელიკატესებს შორის თავისი ადგილი დაიკავოს. თუმცა, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ფასს არც მისი თვისებები ჩამორჩება.

Paata Mogelashvili owns a 20 hectare orchard in the village of Variani, in the Gori District. He has been tending the orchard together with his brothers for several years.Recently, the orchard was replenished when the Sinap and Champion apple cultivars we

რუსეთის სამხედრო თეორეტიკოსების მიერ შექმნილ “მომავლის ომის” მოდელს განსაკუთრებული აქტუალობა შესძინა უკრაინის კრიზისმა, რადგან კრემლმა სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით მოახდინა უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ანექსია და შექმნა დესტაბილიზაციის კერები.

"The EU market has a huge advantage. First and foremost it is stability. European market is a developed market with profound and well established rules. Russian market on the other hand lacks this kind of cohesion. Few rules that exist there are often sub

ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ახალ პროგრამას იწყებს. EUGeorgia.info დაინტერესდა, რამდენად ხელსაყრელია პირობები და რას ფიქრობენ პროგრამასთან დაკავშირებით თავად ქალი მეწარმეები.

Anchovy harvested from the waters off the Georgian Black Sea shore will be one of the first products to be exported from Georgia to markets in the EU. To see how effectively the National Food Agency of Georgia controls local production, the Directorate Ge

banner
banner
banner
banner
banner